Drink Menu - Midtown


E S P R E S S O
Latte 3.90 (12 oz) 4.30 (16 oz)
Iced Latte 4.30 (16 oz)
Frozen Latte 4.30 (16 oz)
Americano 2.75 (12 oz) 3.05 (16 oz)
Espresso 2.14 (2 oz)
Macchiato 2.80 (3 oz)
Cortado 3.05 (4 oz)
Cappuccino 3.30 (6 oz)
C O F F E E
Pour Over 3.53 (12 oz) 3.95 (16 oz)
TreeHouse Brew 2.55 (12 oz) 2.77 (16 oz)
Cold Brew 3.50 (16oz)
Yama Drip 3.80 (16 oz)
O T H E R
Loose Leaf Tea 2.85 (12 & 16 oz)
Superfood Latte 4.50 (12oz) 5.25 (16oz)
Italian Soda 3.00 (16 oz)
Milkshake 4.26 (16 oz)
Chai 4.10 (12 oz) 4.65 (16 oz)
Smoothie 5.00 (16 oz)
Hot Chocolate 3.80 (12 oz) 4.30 (16 oz)
Add Flavor .50
Almond/Oat/Mylk .75